۳ خرداد ۱۴۰۳

خبر فوری: حساب‌ های متعلق به اشخاص غیرتجاری«حساب غیرتجاری»محسوب می‌شود
خبر فوری: سه تغییر مالیاتی که ۱۲۴ همت درآمد اضافه برای دولت دارد
خبر فوری: معاملات بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
خبر فوری: کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری

خرداد ۳, ۱۴۰۳

خبر فوری: حساب‌ های متعلق به اشخاص غیرتجاری«حساب غیرتجاری»محسوب می‌شود
خبر فوری: سه تغییر مالیاتی که ۱۲۴ همت درآمد اضافه برای دولت دارد
خبر فوری: معاملات بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
خبر فوری: کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری
خبر فوری: قانون بودجه سال ۱۴۰۳
خبر فوری: ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده
خبر فوری: تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی مربوط به زن (همسر مودی)
خبر فوری: پرداخت مالیات بر ارث، الكترونیكی شد
خبر فوری: معاملات بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 138

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه

حذف شده است. (به موجب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01)

ماده ۱۳۸ مکرر(الحاقی 1394/02/01)

اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره 1 (الحاقی 1394/02/01): استفاده‌ کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود. (1)

تبصره 2 (الحاقی 1394/02/01): تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

 

 

(1) به موجب بند (3) مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که طی نامه شماره 38636 مورخ 1401/03/11 معاون اقتصادی رئیس جمهور و بخشنامه شماره 200/31664/د مورخ 1401/05/29 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است، عبارت «1/2 (یک و دو دهم) برابر حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» جایگزین عبارت «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» می‌شود. مهلت این مصوبه به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ (1401/01/31) میباشد.( تا تاریخ 1402/01/31 معتبر است)