گزارشگري مالي چه بخش هايي دارد؟

چارچوب گزارشگري مالي چيست؟

ساختاري شکل دهنده و پشتيبان و گردآوري از اصول ونظريه ها است.چارچوب گزارشگري مالي براي پاسخگويي به نيازهاي اطلاعاتي ،طيفي گسترده از استفاده کنندگان تشکيل شده است.

گزارشگري مالي يعني چه؟

محصول نهايي فرايند حسابداري مالي،ارائه اطلاعات مالي به استفاده کنندگان مختلف،اعم از استفاده کنندگان داخلي و استفاده کنندگان خارج از واحد تجاري،در قالب گزارش هاي حسابداري است.آن گروه از گزارش هاي حسابداري که با هدف تامين نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان خارج از واحد تجاري تهيه و ارائه مي شود،در حيطه عمل گزارشگري مالي قرار مي گيرد.

 

اهداف گزارشگري مالي

هدف گزارشگري مالي،انتقال اطلاعات به استفادگان است.گزارش هاي مالي شامل کليه گزارش هايي است که حاوي اطلاعات مالي باشد.با وجود اطلاعات زياد در گزارش هاي مالي،اين گزارش ها تنها منبع اطلاعاتي در خصوص واحدهاي بخش عمومي نيست ودر بسياري از موارد استفاده کنندگان جهت تامين نيازهاي اطلاعاتي خود از ساير منابع نيز استفاده ميکنند.

واحد گزارشگر

به يک واحد تجاري منفرد يا گروه واحدهاي تجاري اطلاق اطلاق مي شود که موضوع يک مجموعه صورتهاي مالي مشخص است که بنا بر الزامات قانوني،قراردادي يا عرفي وبه منظور رفع نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان تهيه و ارائه مي شود.

انواع واحد گزارشگر

1-يک واحد تجاري منفرد؛
2-بخشي از يک واحد تجاري؛
3-متشکل از چند واحد تجاري ؛
و در آخر واحد گزارشگر الزاما نبايد داراي شخصيت حقوقي(قانوني)باشد.يعني الزاما نبايد در قالب شرکت،موسسه،سازمان و… باشد.

محتواي عمومي گزارشگري مالي

گزارشگري مالي از يک طرف بايد به دولت کمک کند تا مسئوليت پاسخگويي عمومي خود را ايفا کند و از سوي ديگر استفاده کنندگان را قادر مي سازد تا نحوه انجام مسئوليت ذکر شده را ارزيابي نمايد و درتصميم گيري به آنها کمک کند.
ارائه اطلاعات زير براي دستيابي به اين هدف ضرورت دارد:
الف:اطلاعاتي در خصوص کفايت منابع هرسال براي مصارف همان سال
ب:اطلاعاتي در خصوص اينکه آيا کسب منابع مالی و همچنين مصرف آن طبق بودجه مصوب سالانه و ساير قوانين و مقررات مربوط صورت گرفته است يا خير.
پ:اطلاعات لازم براي ارزيابي نتايج حاصل از عمليات سالانه واحد گزارشگرشامل نحوه تامين منابع و نقدينگي و مصارف آن براي فعاليت هاي مختلف.

مفروضات در گزارشگري مالي

• فرض واحد پولي؛
• فرض تفکيک شخصيت؛
• فرض دوره مالي؛
• فرض تداوم فعاليت؛

مزاياي گزارشگري مالي

1-بهبود مديريت بدهي: بدهي مي تواند پيشرفت شرکت را از کار بيندازد.درحالي که ممکن است انواع مختلفي از گزارش هاي مالي مربوط به هدف يا نرم افزار وجود داشته باشد،ابزار تجزيه تحليل مالي باعث مي شود،دارايي هاي جاري تقسيم بر بدهي هاي جاري در ترازنامه خود را پيگيري کنيد تا از اين طريق بتوانيد سنجش نقدينگي و مديريت بدهي هايتان به صورت مستمرداشته باشيد.
2-شناسايي روند:صرف نظر از اينکه به دنبال چه حوزه اي از فعاليت مالي هستيد،اين نوع گزارش به شما کمک ميکند تا روند هاي گذشته و حال را شناسايي کنيد،که به شما اين قدرت را ميدهد که با هر گونه ضعف احتمالي مقابله کنيد و در عين حال به شما کمک مي کند تا بهبود هاي سودمند انجام دهيد.
3- رديابي بي درنگ: مزيت ديگر اين گزارش اين است که مي توانيد به سرعت،تصميم هاي دقيق و آگاهانه بگيريد،در نتيجه از هر گونه موانع احتمالي دوري کنيد و در عين حال سياست هاي مالي خود را حفظ کنيد.
4-بدهي ها:مديريت بدهي هاي شما بخش مهمي از سلامت مالي مداوم شرکت شما است.وام هاي تجاري،خطوط اعتباري،کارت هاي اعتباري واعتباري که از فروشندگان ارائه مي شود،همگي تعهدات مديريتي هستند.
5-پيشرفت و انطباق: از آنجايي که اطلاعات ارائه شده توسط ابزار گزارشگري مالي دقيق و قوي است،دسترسي به روندهاي مالي و برخي از کسرها نه تنها فرصتي براي بهبود کارايي مالي شما در طول زمان فراهم مي کند،بلکه تضمين ميدهد که شما 100 درصد مطابق با آن عمل مي کنيد يا نه به عبارت ديگر اگر ميخواهيد کسب و کار شما فعال بماند اين امر ضروري است.

دلايل اصلي گزارشگري مالي

• براي ماليات؛
• براي افزايش سرمايه و انجام حسابرسي؛
• براي ساختن استراتژي ها و تضمين سودآوري؛
• براي بهبود درک داخلي؛
• براي تصميم گيري ئاخلي؛
• براي ساير شرکتها،سرمايه گذاران و…
• براي اطمينان از شفافيت.

چه کساني از گزارشگري و تحليل مالي استفاده ميکنند؟

• سرمايه گذاران،سهامداران و وام دهندگان؛
• مديران کسب و کار؛
• موسسات نظارتي؛
• مصرف کنندگان يا مشتريان؛
• کارمندان.

استاندارد هاي بين المللي گزارشگري مالي

اين استانداردها توسط هيئت استاندارد بين المللي حسابداري مشخص مي شود. در اين استانداردها بصورت دقيق مشخص مي شود که حسابداران بايد در صورتهاي مالي چه موارد را گزارش کنند.اين دستورالعمل ها و قوانين در همه کشورهاي تابع lfrs اجرا مي شود.

از اينکه تا پايان مقاله همراه ما بودين کمال تشکر را داريم اميدواريم از اين مقاله نهايت استفاده برده باشيد در پايان به چندتا از مهم ترين سوالاتي که از آموزشگاه ill پرسيديد پاسخ ميديم.

1-گزارشگري مالي چيست؟

محصول نهايي فرايند حسابداري مالي،ارائه اطلاعات مالي به استفاده کنندگان مختلف،اعم از استفاده کنندگان داخلي و استفاده کنندگان خارج از واحد تجاري،در قالب گزارش هاي حسابداري است.آن گروه از گزارش هاي حسابداري که با هدف تامين نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان خارج از واحد تجاري تهيه و ارائه مي شود،در حيطه عمل گزارشگري مالي قرار مي گيرد.

2-چرا گزارشگري مالي انجام ميدهيم؟

هدف گزارشگري مالي،انتقال اطلاعات به استفادگان است.گزارش هاي مالي شامل کليه گزارش هايي است که حاوي اطلاعات مالي باشد.با وجود اطلاعات زياد در گزارش هاي مالي،اين گزارش ها تنها منبع اطلاعاتي در خصوص واحدهاي بخش عمومي نيست ودر بسياري از موارد استفاده کنندگان جهت تامين نيازهاي اطلاعاتي خود از ساير منابع نيز استفاده ميکنند.

3-مزيت هاي گزارش گري مالي نام ببريد؟

همانطور که در بالا گفتيم1-بهبود مديريت بدهي: بدهي مي تواند پيشرفت شرکت را از کار بيندازد.درحالي که ممکن است انواع مختلفي از گزارش هاي مالي مربوط به هدف يا نرم افزار وجود داشته باشد،ابزار تجزيه تحليل مالي باعث مي شود،دارايي هاي جاري تقسيم بر بدهي هاي جاري در ترازنامه خود را پيگيري کنيد تا از اين طريق بتوانيد سنجش نقدينگي و مديريت بدهي هايتان به صورت مستمرداشته باشيد.
2-شناسايي روند:صرف نظر از اينکه به دنبال چه حوزه اي از فعاليت مالي هستيد،اين نوع گزارش به شما کمک ميکند تا روند هاي گذشته و حال را شناسايي کنيد،که به شما اين قدرت را ميدهد که با هر گونه ضعف احتمالي مقابله کنيد و در عين حال به شما کمک مي کند تا بهبود هاي سودمند انجام دهيد.

4-محتواي گزارش گري مالي چيست؟

با توجه به مطالب فوق گزارشگري مالي از يک طرف بايد به دولت کمک کند تا مسئوليت پاسخگويي عمومي خود را ايفا کند و از سوي ديگر استفاده کنندگان را قادر مي سازد تا نحوه انجام مسئوليت ذکر شده را ارزيابي نمايد و درتصميم گيري به آنها کمک کند.
ارائه اطلاعات زير براي دستيابي به اين هدف ضرورت دارد:
الف:اطلاعاتي در خصوص کفايت منابع هرسال براي مصارف همان سال

اگر در رابطه با اين موضوع سوالي داريد فرم مشاوره زير را پر کنيد تا متخصصين ما با شما تماس بگيرند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آغاز گفتگو
1
چطور میتونم کمکت کنم ؟
مرکز آموزشی ایل
سلام خوش آمدید چطوری میتونم کمکتون کنم ؟