۳ خرداد ۱۴۰۳

خبر فوری: حساب‌ های متعلق به اشخاص غیرتجاری«حساب غیرتجاری»محسوب می‌شود
خبر فوری: سه تغییر مالیاتی که ۱۲۴ همت درآمد اضافه برای دولت دارد
خبر فوری: معاملات بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
خبر فوری: کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری
خبر فوری: قانون بودجه سال ۱۴۰۳
خبر فوری: ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده

خرداد ۳, ۱۴۰۳

خبر فوری: حساب‌ های متعلق به اشخاص غیرتجاری«حساب غیرتجاری»محسوب می‌شود
خبر فوری: سه تغییر مالیاتی که ۱۲۴ همت درآمد اضافه برای دولت دارد
خبر فوری: معاملات بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
خبر فوری: کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری
خبر فوری: قانون بودجه سال ۱۴۰۳
خبر فوری: ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده
خبر فوری: تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی مربوط به زن (همسر مودی)

قانون مالیات های مستقیم – ماده 220

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه

 

(اصلاحی 1380/11/27)

اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:

1- در مواد ذیل عبارت “سازمان امور مالیاتی کشور” جایگزین عبارت “وزارت امور اقتصادی و دارایی” می‌گردد.

مواد (26)، (29)، (39)،  (40)، (41)،  (57)،(80)‌، (114)،  (154) و تبصره (2) ذیل آن. مواد (‌158)، (159)  و تبصره ذیل آن. مواد (160)،  (163)،  (164)،  (166)،  (169)،  (176‌)، تبصره ماده  (186) و  ماده (191) ،  تبصره (2) ذیل ماده (203)،  ماده (215) و تبصره‌های (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230).

2- در موارد زیر عبارت “ادارات امور مالیاتی” جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های “مامور تشخیص”،  “ماموران تشخیص”، “ممیز مالیاتی”،”سرممیز مالیاتی”، “حوزه”، “حوزه مالیاتی”، “دفتر ممیزی حوزه مالیاتی”، “دفترممیزی” و “اداره امور اقتصادی و دارایی” می‌شود:

مواد (26)،  (27)،  (29)،  (31)،  (34)،  (‌35) و تبصره‌های (2) و (3) ماده (38)،  ماده (39) و تبصره ذیل آن،  مواد (72) و (80). تبصره‌های (1) و (2) ماده (87)،  مواد (88) و (102)،  تبصره (5) ماده (109)، . مواد (113)،  (114)، (117)، (126) و (154) و تبصره (2) ان،  مواد (156)، (161)، (162)،(164)، (170)، (179)، (183)، (184)، (185) و (186) و تبصره ذیل آن،  مواد (188)، (208)، (210)، (211)،(213)، (214)، (227)، (229) و (230) و تبصره ذیل آن،  مواد (232)، (233) و (249)